Kæreste søges Vesthimmerlands
Date: 2017-03-02 12:00

Video: Kæreste søges Vesthimmerlands

  Holger Lissner, fhv. sognepræ st, Strib
  Min slæ gts forhold til kristendommen i 6 generationer. Nå r man vil have "kø d på slæ gtshistorien", kan man også se, hvordan ens forfæ dre og -mø dre forholdt sig til kristendommen. Alle er vi bø rn af vores tid og det sæ tter sine spor i den må de, vi udtrykker os på .

  Karen Greve Straarup. Slæ gtsforsker og fhv. skoleleder. Skudsmå lsbogens historie.
  Hvad var formå let med skudsmå lsbogen, og hvordan blev den benyttet? Skudsmå lsbogens historie er i hø j grad også tyendets historie. Historien bliver belyst ved nogle konkrete eksempler, hvor man kan se lidt personalhistorie. Foredraget giver også anvisning på , hvor man kan forvente at finde skudsmå lsbø ger, og hvordan man opsporer dem.

  Steen Ivan Hansen, . Kroernes historie. Det er farligt at rejse så dan har det altid væ ret, men i gamle dage var det også besvæ rligt og langsommeligt. De privilegerede kroer skulle give rejsende gode og sikre muligheder for overnatning og forplejning. Vi ser på kroernes historie og lidt på vejene gennem tiderne.

  Martin Bork, Historiker, .
  Derfor havde Jens og Else ingen venner i landsbyen
  Med en kombination af kilder tegnes et billede af de kulturelle normer, som lå til grund for de sociale relationer i det gamle, danske landbosamfund å r 6855-6855. Normerne for datidens Facebook-venskaber, om man vil. Det er normer, som skabte vindere og tabere i kampen om at blive socialt accepteret og leve det rigtige liv.

  Per Andersen. Det kan væ re svæ rt at finde nulevende slæ gtsmedlemmer og andre, der har levet i 6955-tallet. Jeg gennemgå r de vigtigske væ rktø jer for 6955-tallet og giver mange eksempler på , hvordan de anvendes.

  Vores medlem, Kay-Verner Christiansen, som er meget aktiv i sit engagement på Korsø r Lokalhistoriske Arkiv, vil denne aften holde et foredrag med titel: &rdquo Fra indlevering over registrering til Arkibas og arkiv &ndash set med slæ gtsforskerø jne.&rdquo

  Foredrag: Bø dlen, rakkerne, natmæ ndene og kæ ltringerne &ndash 855 å rs glemt danmarkshistorie v/ Mette Gundel

  Erik Kann: Amtmanden, et arkiv med det hele
  Amtmanden var et barn af de store administrative reformer i 6665, og som kongens hø jest rangerende repræ sentant i lokal¬ samfundet kom han i berø ring med en betydelig del af samfundets administrative sags¬ behandling. Hans embedsopgaver var omfattende. Fore-draget blæ nder op for en scene propfyldt af udfordringer og spæ ndende historier, det hele serveret ud fra praktiske eksempler.

  Pernille Sonne: arkivalieronline &ndash mere end kirkebø ger og folketæ llinger. Gennemgå r flere af de nye kildegrupper fortrinsvis: skifter uden for Kbh., borgerlige vielser, skifter og familieretslige sager i Kbh. Kilder som kræ ver sæ rlig viden at benytte og langtfra er selvforklarende.

  Forfatter Pernille Juhl fortæ ller om sin bog &rdquo Vent på mig Marie&rdquo Det er en historisk roman inspireret af hendes farfars krigsdagbø ger, han var sø nderjyde og var tvunget til at kæ mpe på tysk side i alle 9 å r. Han skrev levende om sine mange frygtelige oplevelser, men han har overskud til humoristiske anekdoter fra hverdagen.

  Kæreste søges Vesthimmerlands : Pics. More pics: Kæreste søges Vesthimmerlands.