Kæreste Nordfyns
Date: 2017-04-24 04:57

Video: Kæreste Nordfyns

69. december 7567 godkendte Kommunalbestyrelsen, at Fjernvarme Fyn fra 7568 kan udvide sit forsyningsområ de til at omfatte Morud og Bredbjerg.

1Danmark og Syddanmark – især Nordfyn under 1

- Jeg har et stort engagement i de skæve unge. Det er vigtigt, at jeg er tydelig og tillidsvækkende over for dem, og de ved, at de kan regne med mig.

SF Nordfyn | Socialistisk Folkeparti

Det var et tema, som Kurt Christensen også lagde stor væ gt på senere i programmet, så det blev virkelig understreget, at man i Kommunalbestyrelsen er meget bevidste omkring lokalsamfundenes kvaliteter og betydning for hele Nordfyns Kommune. Det blev også understreget af, at en stor del af kommunalpolitikerne deltog i gallapremieren.

Nordfyn denne uge | UgeAvisen Nordfyn

Fra 6. august kan alle borgere og kandidater benytte Nordfynstemas debatforum "ValgDebatten", der sikkert vil blive brugt flittigt - bå de af læ serbrevsskribenter og af interesserede besø gende her på sitet.

Udvalget konstaterede, at landsbypedelordning drø ftes i og med det nordfynske landdistriktsrå d, og traf ingen beslutning om emnet.


Så er det næ ste områ de snart klar med et lokalrå d, og hvis ikke Skovlø kken skulle have et så dan, hvem skal så ? :-)
Torsdag den 85. maj kl. indkaldes til stiftende generalforsamling i dette områ de af Nordfyns Kommune.

Hvorfor er det så vigtigt med et lokalrå d?
Da hele vort samfund centraliseres mere og mere, og beslutningstagerne kommer læ ngere og læ ngere væ k fra vores hverdag, kan vi gø re to ting:

Nå r Teknik- og Miljø udvalget holder mø de på tirsdag, er det fø rste punkt på dagsordenen et områ defornyelsesprojekt, som KSL har udarbejdet og ø nsker gennemfø rt.

Forskø nnelse af byen og lokalområ det (pasning af mindesmæ rker, grø nne områ der, beplantning ved byporte, gadekæ r, indsamling af affald og flagning flagdage .)

På mø det i onsdags mellem Landdistriktsrå det Nordfyn og Nordfyns Kommune var landsbypedelordninger fø rste punkt på dagsordenen.

68. februar stod Krogsbø lle Sogns Lokalrå d (KSL) bag et velbesø gt borgermø de, hvor der blev drø ftet forslag og visioner for områ dets fremtid.

Kæreste Nordfyns : Pics. More pics: Kæreste Nordfyns.