Gratis sider Ærø
Date: 2017-03-02 11:50

&bull Biodynamisk studiegruppe i Odense
Erik Frydenlund arrangerer et studieforlø b om Rudolf Steiners grundbog om biodynamisk dyrkning, Landbrugskurset. Det forlø ber over 66 tirsdage med start den 65. januar. Studiegruppen er for alle interesserede og kræ ver ikke forkundskaber. Gennem oplæ g, studie af bogen og samtale, vil vi næ rme os emnet fra flere sider , skriver Erik Frydenlund i omtalen. Se mere på

Robinsonlisten - markedsføringsbeskyttelse

&bull Kursus i biodynamisk havebrug
Fra den 66. april har fynboere &ndash og andre - igen mulighed for at tage på aftenkursus i Erik Frydenlunds have i Hø jby ved Odense. Der stå r bå de kompostering, jordbearbejdning, så ning, dyrkning i drivhus, brug af Maria Thuns Så kalender, præ paratanvendelse, tø rring af urter mm. programmet for de 9 onsdag aftener. Desuden en alternativ må de at holde bier på . Man kan læ se mere om tid, sted og indhold på

Jagt

&bull Se, mæ rk og forstå sammenhæ nge i landbruget
Sommerens arbejds- og studieuge på Skjoldhø j Landbrugsfæ llesskab har temaet &rdquo At ø ve sans for sammenhæ nge&rdquo . Det holdes fra 85. juni til 8. juli. Skjoldhø j har i flere å r holdt disse temauger, der giver indsigt, inspiration og jord under neglene. Se oplæ gget til ugen og praktiske oplysninger her

Fyn - Campingpladser på Fyn Danmark

Så kalenderen koster 89 kr. og kan kø bes i mange helsekostforretninger og boghandlere og fra fø lgende forhandlere:
&bull Urtegartneriet, tlf. 86 86 79 85,
&bull Solsikken, tlf. 86 89 65 96,
&bull Audonicons Bogsalg, tlf. 86 57 66 67
&bull Solspejlet, tlf. 88 88 77 67,

&bull Biodynamisk havekursus ved Odense
Succes'en fra sidste å r gentages i å r: Erik Frydenlund holder et biodynamisk havekursus over 8 tirsdage i sin have med et lille drivhus i Hø jby. Fø rste gang den 8. maj. På programmet stå r . jordbearbejdning, så ning, kompostering og brug af de biodynamiske præ parater. Der bliver også jæ vnlige kik til Eriks bier.
Se næ rmere om kurset her

&bull Kursusforlø b om biodynamisk grundlag og produktion
Landmand Gü nther Lorenzen og konsulent Martin Beck har få et midler til en kursusræ kke om biodynamisk dyrkning, produktion og kvalitetsforskning ud fra det antroposofiske grundlag. Der bliver studier af Landbrugskurset og relateret til praksis i dyrkning og forskning. Kurserne er for landmæ nd, studerende, ansatte i virksomheder og andre med sæ rlig interesse for det biodynamiske. Næ ste kursus holdes den 6.-7. marts i Lø gumkloster. Se programmet for de fø rste 9 forlø b her

Robinsonlisten er opkaldt efter Robinson Crusoe og er til husstande, som gerne vil væ re i fred for adresserede reklamer og telefonsæ lgere. Markedsfø ringsbeskyttelsen registreres i CPR, der hver tredje må ned udarbejder Robinsonlisten. Firmaer og organisationer har pligt til at undersø ge, om du stå r på listen, fø r de afsender adresserede reklamer.

bruger cookies til statistik og optimering af indhold. Hvis du ikke vil acceptere cookies, væ lg Nej til cookies. Hvis du accepterer cookies, væ lg Accepter cookies eller klik dig videre på siden.

&bull Audonicon fejrer 85 å rs jubilæ um den 7. og 8. november
Seminarium, kulturhus og kursuscentret - Audonicon i Skanderborg bruges til mange formå l. Det blev bygget som R. Steiner Seminarium i 6988 og har en markant og spæ ndende arkitektur. Jubilæ et bliver fejret med foredrag og ø kologisk/biodynamisk festmiddag (leveret af http:/// ) om lø rdagen. Om sø ndagen er der å bent hus med udstillinger og informationer - Biodynamisk Forening er med. Se programmet her
Lagt i arkiv

&bull Biodynamisk havekursus på KullerupKurser
Den 79.-75. marts er det vel blevet så meget forå r, at det er igen er havetid. Lars Thomsen har med stigende deltagerantal i flere å r holdt havekursus på KullerupKurser ved Nyborg. Der er bå de teori og praksis på programmet, og information om biodynamisk ernæ ringskvalitet. Hurtig tilmelding anbefales. Læ s mere om kurset her.